جریان فیلیپو گراماتیکا و مارک آنسل:

 در قرنِ بیستم خاصه بین دو جنگ بزرگ جهانی ، حقوق جزا با خشونت و شدت ِفوق العاده ای همراه گردید و علت ِآن را می توان مقتضیات ِسیاسی کشورها دانست  . دولتهای دیکتاتوری سعی می کردند قدرت ِسیاسی خود را به وسیله سرکوب ِمخالفان تحکیم ورزند. مارک آنسل در توضیح این مطلب می نویسد: همه ی این اقدامات و پیشرفت ها با پدیداری رژیم های سیاسی ِ خودکامه، در همان زمان، زیر ِ سوال می رود. بدون شک، این رژیم ها در ایتالیا و سپس در آلمان آن دسته از تدابیر ِ تأمینی که نئوکلاسیک ها تا آن زمان در برابر ِ استقرار ِ آن ها مقاومت نشان داده بودند را تحمیل می کنند. اما فاشیسم و ناسیونال سوسیالیسم (طرفداران ِ بی قید و شرط ِ سرکوبی بی رحمانه) در نقطه ی مقابل ِ سیاست ِ جنایی ِ تجدید ِ نظر شده و انسان گرا قرار دارد.


ادامه مطلب
+     توسط جعفرنژاد  |